تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

دره پنجشیر پس از جنگ

در این فیلم پنجشیر پس از جنگ را می بینیم که مردم در حال کوچ از آن منطقه می باشند سعی کردیم در این ویدیو هم با طالبانی ها و هم با مردم پنجشیر گفتگویی داشته باشیم

توضیحات

در این فیلم پنجشیر پس از جنگ را می بینیم که مردم در حال کوچ از آن منطقه می باشند سعی کردیم در این ویدیو هم با طالبانی ها و هم با مردم پنجشیر گفتگویی داشته باشیم

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...